Regulamin

Informacje ogólne

1. W Regulaminie, używany zwrot „Sklep” odnosi się do sklepu internetowego prowadzonego przez TATRA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562654, kapitał zakładowy 5000,00 zł, NIP 6793112581, REGON 361752690, dostępnego w domenie www.berkovicz.pl.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu, składania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży oraz przysługujących klientom uprawnień w zakresie anulowania, zmiany oraz odstąpienia od złożonych zamówień, jak i składania reklamacji. 

3. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę. Dla korzystania ze Sklepu oraz dla złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu oraz (iii) aktywnego konto email.

4. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych. 

5. Za pośrednictwem Sklepu nie można przekazywać treści bezprawnych. 

6. Założenie konta oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu (przeglądanie treści), za wyjątkiem składania zamówieni, są nieodpłatne. 

Kontakt ze sklepem

7. Ze Sklepem kontaktować się można w następujący sposób:

1) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.berkovicz.pl/kontakt;

2) w formie mailowej, wysyłając wiadomość na adres sklep@berkovicz.pl;

3) telefonicznie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00, dzwoniąc na numer +48 602 131 300 (opłata zgodnie z taryfą operatora). 

Składanie zamówień

8. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania stałego konta lub jakiejkolwiek rejestracji. Dla złożenia zamówienia konieczne jest jednak podanie określonych w Regulaminie informacji, które szczegółowo opisane zostały w punkcie 9.5. Regulaminu. 

9. Aby złożyć zamówienie w Sklepie konieczne jest: 

Dodanie rzeczy do koszyka

9.1. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Kup teraz" znajdujący się przy zdjęciu produktu, przy jednoczesnym określeniu ich ilości. Wszystkie ceny podawane są w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. W Sklepie możliwe jest dokonywanie zakupów w dwóch walutach:

a. dla osób dokonujących zakupów z terytorium Polski: w walucie złoty polski (PLN);

b. dla osób dokonujących zakupów spoza terytorium Polski: w walucie euro (EUR). 

Cena ustalana jest zawsze w walucie złoty polski (PLN) oraz przewalutowana. Do tych kwot nie są wliczane koszty dostawy, które podawane są osobno przy wyborze metody dostawy oraz w podsumowaniu.

9.2. Informacje zawarte na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Zamawiający zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości email na adres podany w formularzu składania zamówienia lub podczas procesu rejestracji. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Wybranie metody dostawy 

9.3. Wyboru metody dostawy dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami dostawy, zaś aktualna lista tych sposób udostępniana jest zawsze przed złożeniem zamówienia. Niektóre metody dostawy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kwota wynikająca z wybranej formy przesyłki powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzgledniającą koszt dostawy. 

Wybranie metody płatności 

9.4. Wyboru metody płatności dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami płatności, zaś aktualna lista tych sposób udostępniana jest zawsze przed złożeniem zamówienia. Niektóre z metod mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. prowizje operatorów płatności). Kwota wynikająca z wybranej formy płatności powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzgledniającą koszt związane z określoną formą płatności.

Podanie danych umożliwiających wysyłkę 

9.5. Podanie danych umożliwiających wysyłkę wymagane jest wyłącznie dla użytkowników, którzy nie posiadają konta w Sklepie. W przypadku braku rzeczonego konta realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie po podaniu danych obejmujących:imię; 

1) nazwisko; 

2) adres email; 

3) adres korespondencyjny, w tym miejscowość oraz kod pocztowy; 

4) numer telefonu. 

Dane podane w Sklepie muszą być prawdziwe. Na wskazany w części „Dane do wysyłki” adres zostanie wysłane zamówienie, zaś na podany adres email zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia oferty oraz potwierdzenie jego realizacji. W przypadku stwierdzenia przez Sklep nieprawdziwości podanych danych Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. 

9.6. Przed zaakceptowaniem zamówienia konieczne jest potwierdzenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem. Kwestie związane z przekazywaniem danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, z którą zapoznać się można w zakładce „Polityka prywatności”. 

9.7. Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie „Kupuję i płacę”, tj. wprowadzenie wypełnionego formularza do środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sklep mógł się z nim zapoznać. 

Potwierdzenie zakupu

9.8. Po kliknięciu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Sklep niezwłocznie:

  1. przy zaznaczeniu płatności przelewem automatycznym: przekieruje do witryny zewnętrznej operatora płatności. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty; albo 
  2. przy znaczeniu płatności przelewem: wiadomością email prześle dane niezbędne do wykonania przelewu manualnego. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty, albo 
  3. przy znaczeniu płatności za pobraniem: Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty. 

9.9. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy za pośrednictwem wiadomości email oraz Regulaminy w formie pliku PDF, co wypełnia formę utrwalenia umowy i Regulaminu. Potwierdzenie zostanie załączone do maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wraz z potwierdzeniem Sklep załącza formularz odstąpienia od umowy.

Zawarcie umowy

9.10. Do zawarcia umowy ze Sklepem dochodzi w chwili otrzymania przez zamawiającego od Sklepu maila z potwierdzeniem zawarcia umowy w formie pliku PDF. 

9.11. Do momentu potwierdzenia zawarcia umowy wszystkie płatności dokonywane przez zamawiającego stanowią przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. 

Realizacja zamówień

10. Zamówienia w Sklepie realizowane w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00. Realizacja Zamówienia następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty), po zaksięgowaniu wpłaty od zamawiającego, chyba że wybrano płatność za pobraniem. Wówczas realizacja następuje bez tego zaksięgowania.  

11. Realizacja zamówienia oznacza przygotowanie do wysyłki oraz wysyłkę. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny przewoźnikowi do dokonania dostawy. 

12. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie przez Sklep, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem propozycji nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż trzydzieści (30) dni od dnia potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty). W przypadku opóźnienia zamawiający może zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy. 

13. Zamówienia realizowane są od chwili zawarcia umowy. Realizacja możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej. 

14. Sklep, za pośrednictwem formularzy, nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Celem składania zamówień hurtowych konieczny jest kontakt bezpośredni, w formie wiadomości email. 

Modyfikacja zamówień

15. Zamówienia mogą być modyfikowane w każdym czasie, od chwili jego złożenia do chwili wysyłki przez Sklep. 

16. Modyfikacji zamówienia można dokonać poprzez kontakt ze Sklepem – telefonicznym bądź mailowym. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce "Kontakt".

17. Modyfikacja zamówienia dotyczyć może wszystkich jego elementów, w tym modyfikować można ilość zamówionych pozycji rezygnując z niektórych z nich. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy.

Konto

18. Sklep umożliwia zakładanie konta. Jego założenie możliwe jest zarówno podczas składania zamówienia, jak i w specjalnym formularzu. Jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno konto w Sklepie. 

19. W celu dokonania założenia konta należy wypełnić formularz udostępniany przez Sklep podając:

1) imię; 

2) nazwisko; 

3) adres email; 

4) adres korespondencyjny, w tym miejscowość oraz kod pocztowy;

5) numer telefonu, 

oraz hasło dostępu. Założenie konta następuje wraz z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Założenie konta może nastąpić także poprzez logowanie za pośrednictwem innych platform (np. Google, Facebook), które wiąże się z przekazaniem do Sklepu przez te platformy danych tożsamych, jak dla wypełnienia formularza. 

20. Po przesłaniu wypełnionego formularza Sklep przesyła, drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu, potwierdzenie rejestracji oraz założenia konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta. 

21. Logowanie do konta następuje na podstawie podanego w procesie rejestracji adresu email i hasła. 

22. Sklep może w każdym czasie usunąć lub zablokować konto z uwagi na naruszenia lub podejrzenia naruszenia Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.

23. W celu usunięcia konta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi udostępnianymi w Regulaminie, poinformować Sklep o woli jego usunięcia. 

Prawo odstąpienia od umowy

24. Zamawiający będący konsumentem oraz do którego stosuje się regulacje, jak dla konsumenta (tzw. przedsiębiorą na zasadach konsumenta) może, w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówienia, odstąpić od umowy. Takie odstąpienie nastąpić może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez zamawiającego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep). Dotyczy to także kosztów przesyłki zwrotnej produktu do Sklepu, którą zamawiający ponosi samodzielnie i w całości. 

25. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku, w którym doszło do otwarcia opakowania przez kupującego. Produkty dostępne w Sklepie dostarczane są bowiem w zapieczętowanym opakowaniu, zaś po jego otwarciu ponowne wykorzystanie produktu nie jest możliwe ze względów higienicznych (art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta). 

26. W przypadku realizacji zamówienia osobno, partiami lub w częściach odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie czternastu (14) dni od dnia odebrania ostatniej z rzeczy, partii lub części. 

27. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zachowania przedmiotowego terminu umowa uważana jest za niezawartą. 

28. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć, na piśmie lub mailowo, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia. Zwrotu zamówienia należy dokonać poprzez jego przesłanie w stanie kompletnym, nienaruszonym, bez śladów użytkowania oraz posiadającym metki (jeśli posiadały oryginalne), wraz z oryginalnym opakowaniem. Zwrotu zamówienia należy dokonać na adres: 

sklep@berkovicz.pl

z dopiskiem "zwrot"

Odstąpienia od umowy dokonać można przy wykorzystania formularza, który wysyłany jest razem z potwierdzeniem zawarcia umowy (punkt 9.10. Regulaminu).  

29. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep prześle potwierdzenie jego otrzymania, przy czym potwierdzenie to zostanie skierowane pisemnie lub mailowo (na adres podany przy składaniu zamówienia), w zależności od wskazania zamawiającego (patrz: Załącznik nr 1).

30. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zwracanego produktu, zwróci wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 24 Regulaminu (zwrot kosztów do wysokości najtańszego dostępnego w Sklepie sposobu dostawy). Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy składaniu zamówienia, chyba że zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Wcześniejszy zwrot nie jest możliwy z uwagi na konieczność weryfikacji opakowania oraz możliwości ponownego wykorzystania produktu. Jeśli czynności weryfikacyjne wykażą otwarcie opakowania Sklep zwróci przesłane uprzednio zamówienie oraz obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zwrotnej. 

Reklamacje

31. W przypadku stwierdzenia, że otrzymane zamówienie (a) jest niezgodne z zamówieniem złożonym, (b) obarczone jest wadami lub (c) jest uszkodzone w skutek niewłaściwego transportu, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić także w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną. 

32. Reklamacje składać należy w formie pisemnej, wskazując zakres reklamacji, przy jednoczesnym:

1) dla reklamacji dotyczącej zamówień: odesłaniu (przesyłką poleconą, nie za pobraniem) wadliwego zamówienia wraz z dowodem zakupu;

2) dla reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną: podaniu loginu (adresu email związanego z kontem) lub adresu email zapisu do newsletteru;

na adres: 

sklep@berkovicz.pl

z dopiskiem "reklamacja"

33. Reklamacje rozpatrywane są w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania. 

34. O ile zamawiający nie skorzysta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, jeśli reklamacja dotycząca zamówienia zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni zamówienie lub jego część na nową i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i zamawiający takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sklep zwróci pełną należność za zakupione zamówienie, wraz z kosztami wysyłki reklamacyjnej, w terminie czternastu (14) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Na wyraźne życzenie zamawiający może zatrzymać reklamowane zamówienie oraz zażądać obniżenia ceny sprzedaży, stosownie do rodzaju oraz zakresu uszkodzenia zamówienia. 

35. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Sklep zwróci przesłane uprzednio zamówienie oraz obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zwrotnej. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi

36. Sklep ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem zamawiającego będącego konsumentem jeżeli dostarczony produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zakres i uprawnienia z tytułu rękojmi regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Sklep zgodnie z tymi przepisami informuje, że jeżeli produkt ma wadę zamawiający będący konsumentem może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. 

2) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego. Sklep może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu zamawiającego, jeżeli doprowadzenie przedmiotu zamówienia do zgodności jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności wymagałoby nadmiernych kosztów. 

37. W odniesieniu do zamawiających będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona w możliwe najszerszym zakresie.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

38. Sklep świadczy następujące usługi:

1) prowadzenie konta. Jest to usługa pozwalająca na szybsze składanie zamówień oraz śledzenie ich historii. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem rejestracji. 

2) newsletter. Jest to usługa pozwalająca na przesyłanie przez Sklep wiadomości email zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem zapisu. 

3) formularz kontaktowy. Jest to usługa pozwalająca na przesyłanie za pośrednictwem strony Sklepu wiadomości do podmiotu prowadzącego Sklep. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z wprowadzeniem treści formularza do środków porozumiewania się na odległość (klikniecie „Wyślij”). 

Każda osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną może rozwiązać umowę na świadczenie tych usług w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem.

Pozasądowe metody rozpatrywania sporów 

39. Zamawiający będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Sklep dodatkowo informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR).

Zmiana regulaminu

40. Sklep może dokonywać zmian i aktualizacji Regulaminu. Informacje o zmianach zamieszczane są bezpośrednio na stronie Sklepu. W przypadku osób posiadających konto w Sklepie informacja z zmianach przesyłana jest na maila. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż siedem (7) dni od momentu udostępnienia. Zmieniony jest wiążący dla osób posiadających konto, o ile nie wypowiedzą one umowy (tj. nie dokonają usunięcia konta zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie) o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym wszedłeś/weszłaś w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał/wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, tj.:

TATRA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, skorzystanie z formularza, wysłanie wiadomości email wskazującej, że ma dojść do odstąpienia). 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do Ciebie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas oraz z wyjątkiem kosztów dostawy zwrotnej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy oraz weryfikacji braku naruszenia opakowania (ograniczenie związane ze względami higienicznymi). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkt przed upływem terminu czternastu (14) dni.

Będziesz musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.