Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1. W polityce prywatności używany zwrot „Sklep” odnosi się do sklepu internetowego dostępnego w domenie www.berkovicz.pl. Zwrot „BERKOVICZ” oznacza zaś podmiot prowadzący Sklep, tj. TATRA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562654, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 6793112581, REGON 361752690. 

2. Polityka prywatności określa, w jaki sposób BERKOVICZ wykorzystuje dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają Sklep, wchodzą z nim w interakcje oraz korzystają z usług. Informuje ona również o prawach użytkownika oraz o tym, jak prawo chroni użytkownika.

3. Ważne jest, aby każdy użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności, aby mógł w pełni świadomie korzystać ze Sklepu oraz z usług BERKOVICZ (w tym, by wiedział w jaki sposób i dlaczego wykorzystywane są dane). 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z prawa do prywatności, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. 

ADMINISTRATOR DANYCH

5. Administratorem danych osobowych jest TATRA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562654, kapitał zakładowy 5000,00 zł, NIP 6793112581, REGON 361752690. 

Z BERKOVICZ można skontaktować się w następujący sposób:

1) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.berkovicz.pl/pages/contact;

2) w formie mailowej, wysyłając wiadomość na adres sklep@berkovicz.pl;

3) telefonicznie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00, dzwoniąc na numer +48 602 131 300 (opłata zgodnie z taryfą operatora). 

ZBIERANE DANE

6. BERKOVICZ zbiera różne informacje o swoich klientach i gościach, gdy są one BERKOVICZ  przekazywane, gdy użytkownicy korzystają ze Sklepu lub gdy BERKOVICZ  pozyskuje je z innego źródła. Zbierane dane można przyporządkować do następujących kategorii:

1) Dane identyfikacyjne

Imię i nazwisko. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych także nazwa użytkownika w tych mediach.

2) Dane kontaktowe

Adres email, adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przypadku kontaktu poprzez media społecznościowe –nazwa użytkownika w tych mediach. W przypadku subskrypcji newslettera, Dane Kontaktowe dotyczą wyłącznie podanego adresu e-mail.

3) Dane finansowe

Numer rachunku bankowego.

4) Dane podatkowe

Numer NIP.

5) Dane techniczne 

Adres protokołu internetowego (IP), typ i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie stosowane w urządzeniach, z których użytkownicy korzystają w celu uzyskania dostępu do tej strony.  

6) Dane użytkowe

Informacje o sposobie korzystania ze strony lub usług (śledzenie zachowania).

7) Dane śledzące

Informacje, które BERKOVICZ lub inne podmioty gromadzą na temat użytkowników za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia, takich jak sygnalizatory WWW, piksele i identyfikatory urządzeń przenośnych.

7. BERKOVICZ gromadzi, udostępnia i wykorzystuje Dane zagregowane (dane statystyczne lub demograficzne), które jednak nie stanowią danych osobowych. Jeśli dane te łączone są przez BERKOVICZ z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika wówczas dane zagregowane są traktowane przez BERKOVICZ jako dane osobowe. 

8. BERKOVICZ nie gromadzi danych wrażliwych (danych specjalnej kategorii), w tym danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne, danych dotyczących życia seksualnego i orientacji, poglądów politycznych, informacji o zdrowiu i chorobach oraz danych biometrycznych i genetycznych. 

9. Jeśli dany użytkownik decyduje się nie udostępniać BERKOVICZ jakiś danych może to spowodować niemożność dostarczenia usług świadczonych przez BERKOVICZ. W przypadkach, w których prawo wymaga zgody zawsze jest ona dobrowolna. BERKOVICZ nie polega jednak wyłącznie na zgodzie użytkowników przetwarzając dane, lecz także na innych podstawach przetwarzania danych.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

10. BERKOVICZ używa różnych metod gromadzenia danych osobowych, tj.:

1) Bezpośrednie interakcje

Użytkownik przekazuje dane bezpośrednio BERKOVICZ. Przekazanie następuje wraz z ze złożeniem zamówienia, rejestracją konta, kontaktem pocztą, formularzem kontaktowym lub kontaktem telefonicznym oraz kontaktem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zbieramy w ten sposób Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane Podatkowe oraz Dane finansowe.

2) Działania zautomatyzowane 

Dane zbierane są automatycznie, podczas interakcji z BERKOVICZ (w tym, za pośrednictwem strony internetowej), poprzez pliki cookies oraz narzędzia analityczne.

Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także zbierać Dane zagregowane. 

W działaniach automatycznych wykorzystujemy pliki cookies oraz narzędzia analityczne podmiotów trzecich. Szerszy opis ich działalności znajduje się w części „Cookies” poniżej.  

3) Od osób trzecich 

Dane przekazywane są przez podmioty zewnętrzne względem BERKOVICZ (w tym, przez podmioty świadczące usługi śledzące, statystyczne itp., a także podmioty dostarczające rozwiązania związane z logowaniem), o ile podmioty te posiadają podstawę prawną do przekazania. Podstawą tą jest zazwyczaj zgoda użytkownika. Podmioty dostarczające rozwiązania związane z logowaniem udostępniają narzędzia pozwalające zarządzać dostępem do przekazywanych danych.

Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także pozyskiwać Dane finansowe (operatorzy płatności/bramek płatniczych) oraz, przy zakładaniu konta, Dane identyfikacyjne i Dane kontaktowe.

Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez BERKOVICZ za pośrednictwem API umiejscowionych na portalach partnerów biznesowych BERKOVICZ oraz podmiotów świadczących na rzecz BERKOVICZ usługi.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

11. Sposób wykorzystania danych przez BERKOVICZ uzależniony jest od tego, w jakim celu dane zostały przekazane lub pozyskane:

1) Gdy wykonujemy już zawartą umowę lub chcemy ją zawrzeć. 

Przykładowo, gdy użytkownik loguje się celem złożenia zamówienia

2) Gdy jest to uzasadnione interesami BERKOVICZ lub interesami osób trzecich, a interesy użytkownika nie są nadrzędne

Przykładowo, gdy mamy uzasadnione podejrzenie wystąpienia oszustwa; gdy BERKOVICZ chce poinformować o nowych produktach lub usługach 

3) Gdy BERKOVICZ musi wykonać nałożony, prawny obowiązek

Przykładowo, w celu rozliczeń podatkowych 

 

Co do zasady jednak, BERKOVICZ wykorzystuje dane do: (a) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w przypadku użytkowników, z którymi zawarto umowę – także do realizacji tej umowy; (b) realizacji innych usług oraz obsługi zamówień składanych w Sklepie; (c) obsługi zapytań, wniosków i zleceń; (d) działań marketingowych (marketing produktów własnych); (e) celów analitycznych oraz by poprawić działanie stron internetowych i usług świadczonych przez BERKOVICZ; (f) celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności;

PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH. RETENCJA

12. BERKOVICZ może przetwarzać dane osobowe na następujących podstawach prawnych: 

Wykonanie umowy lub czynności przed jej zawarciem Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane finansowe
Marketing bezpośredni 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BERKOVICZ, jednakże w przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymanie naszego newsletteru, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń po dokonaniu takiej czynności. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
BERKOVICZ nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą
Dane kontaktowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi BERKOVICZ przechowywanie ksiąg rachunkowych
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane podatkowe oraz Dane finansowe
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BERKOVICZ , nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania 
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BERKOVICZ , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane Podatkowe oraz Dane finansowe
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych oraz zabezpieczenie przed wyłudzeniami 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BERKOVICZ , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
 
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane podatkowe oraz Dane finansowe

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

13. Osobie, której dane dotyczą (użytkownik) przysługują następujące prawa: 

1) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia

osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od BERKOVICZ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO

2) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

osoba, której dane przetwarzane są przez BERKOVICZ na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

osoba, której dane przetwarzane są przez BERKOVICZ , ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4) Prawo do sprzeciwu

osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. BERKOVICZ w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

14. Realizacja uprawnień osoby, które dane dotyczą następuje poprzez kontakt z BERKOVICZ na dane kontaktowe określone na wstępie polityki. 

PROFILOWANIE

15. BERKOWICZ nie dokonuje profilowania

PRZEKAZYWANIE DANYCH

16. Dane zbierane przez BERKOVICZ co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim. BERKOVICZ może jednak:

1) przekazywać dane osób, które zawarły z BERKOVICZ umowę sprzedaży, firmom kurierskim i doręczycielom;

2) przekazywać dane osób, które skorzystały z usług BERKOVICZ podmiotom wspierającym BERKOVICZ w dostarczaniu usług, takim jak podmioty obsługujące płatności, czy dostawcy narzędzi analitycznych (np. Google Analitycs); 

3) przekazać dane organom ścigania, organom nadzorczym, podmiotom realizującym zadania publiczne lub innym, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Przekazanie danych zawsze musi nastąpić na podstawie przepisu prawa lub stosownej umowy (powierzenie przetwarzania danych osobowych). 

17. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym BERKOVICZ dba o to, by zapewnione były odpowiednie środki bezpieczeństwa. W szczególności BERKOVICZ zawiera odpowiednie umowy (standardowe klauzule umowne) w celu zabezpieczenia przesyłanych danych osobowych oraz dokonuje przekazywania danych do państw, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedzi stopień ochrony.

COOKIES

18. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
użytkownik).

19. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim
wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stron internetowych.

20. BERKOVICZ korzysta z następujących plików cookies:

1) pliki zbierające dane, przede wszystkim Dane zagregowane, Dane techniczne, Dane użytkowe
oraz Dane śledzące. Pliki te nie zbierają danych osobowych, zaś sgoda na ich stosowanie
następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej;

2) pliki niezbędne dla działania strony: Pliki te stosowane są zawsze i nie istnieje możliwość ich
wyłączenia.