Regulamin konkursu

Kto organizuje Konkurs?

1. Organizatorem Konkursu jest TATRA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562654, kapitał zakładowy 5000,00 zł, NIP 6793112581, REGON 361752690 (dalej, „BERKOVICZ”). BERKOVICZ jest także sponsorem nagród oraz jedynym administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach Konkursu, zgodnie z notą informacyjną dołączoną do regulaminu. 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, Twitter, LinkedIn ani żadną inną sieć społecznościową.

Czym jest Konkurs? Jakie jest zadanie konkursowe? 

3. Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników zadania konkursowego, którym jest przesłanie na platformę społecznościową Instagram lub Facebook zdjęcia przedstawiającego Tatry (w formie posta na lub relacji na Insta Story) i oznaczenie na nim profilu @berkovicz.tatracosmetics lub napisanie komentarza wraz z oznaczeniem ulubionego miejsca w Tatrach wraz z:

1) dobrowolnym zaobserwowaniem lub polubieniem profilu @berkovicz.tatracosmetics

2) polubieniem posta konkursowego

3) dobrowolnym oznaczeniem 3 osób w komentarzu poniżej posta konkursowego, które również chętnie wzięłyby udział w konkursie.

Kto będzie oceniał zadania konkursowe? Jakie są kryteria oceny? 

4. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury, w skład którego wchodzą osoby wskazane przez BERKOVICZ. Konkurs jest plebiscytem, w którym spośród nadesłanych opracowań Jury wybiera jedno, dokonując ich oceny według następujących, równorzędnych kryteriów:

1) jakość opracowania i jego kreatywność;

2) oryginalność (niepowtarzalność koncepcji);

3) kreatywność (wdrażanie). 

5. Pod obrady Jury przedkładane są wyłącznie opracowania, które spełniają elementy obligatoryjne oraz wymagania formalne określone w Regulaminie. 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

6. Konkurs kierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich (18 lat). Konkurs skierowany jest do osób, które śledzą media społecznościowe BERKOVICZ, co oznacza, że aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest „polubienie” (rozpoczęcie śledzenia) następujących kanałów BERKOVICZ: @berkovicz.tatracosmetics, przy czym może to nastąpić także w trakcie trwania Konkursu. 

7. BERKOVICZ dba o to, by przebieg Konkursu był przejrzysty, dlatego w Konkursie nie mogą brać udziału (a) pracownicy, współpracownicy, pracownicy oraz współpracownicy sponsora nagród, (b) członkowie Jury. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób.

Czy uczestnictwo jest odpłatne?

8. Nie, nie jest. Konkurs nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez uczestników żadnych opłat związanych z przystąpieniem do Konkursu. Uczestnik ponosi przy tym koszty sporządzenia przez siebie opracowania. 

Jak wziąć udział w Konkursie?

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej www.instagram.com/berkovicz.tatracosmetics oraz www.facebook.com/BerkoviczTatraCosmetics 

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. By stać się uczestnikiem Konkursu, którego opracowanie zostanie przedłożony pod obrady Jury, należy wykonać zadanie konkursowe szczegółowo opisane w punkcie 3 regulaminu. 

11. Wszystkie zgłoszenia niepełne, z błędami lub po terminach przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegać uwzględnieniu. Datą zgłoszenia przyjmowaną przez BERKOVICZ jest data opracowania do sieci teleinformatycznej. 

Jakie wymagania musi spełniać opracowanie? 

12. Poza elementami określonymi w części Regulaminu „Czym jest Konkurs? Jakie jest zadanie konkursowe?” wystarczy, że opracowanie nie będzie: 

1) zawierać treści wulgarnych, rasistowskich i w jakikolwiek inny sposób uwłaczających kulturze i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom;

2) naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zaś w szczególności przepisów dotyczące ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich;

3) umieszczone przez tzw. boty, czyli urządzenia oraz oprogramowanie symulujące działalność człowieka. 

Opracowania nie mogą naruszać praw osób trzecich w szczególności praw autorskich.

13. Opracowanie może być zgłoszone tylko przez jedną osobę (jednego uczestnika). Nie jest możliwe zgłaszanie opracowań wspólnych.

14. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że jest twórcą opracowania oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do opracowania. Dodatkowo Uczestnik zapewnia, że opracowanie nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.

15. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, w przypadku naruszenia przez Uczestnika cudzych praw autorskich uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia BERKOVICZ z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków.

Jak należy przesłać opracowanie?

16. Opracowanie należy przesłać zgodnie z wymaganiami platformy społecznościowej, jako post na tej platformie. 

Jak wygląda przebieg Konkursu?

17. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z poniższym harmonogramem: 

DataCzynnośćOpis
Od 06.12.2021
Ogłoszenie Konkursu, otwarcie naboru 


Od tego dnia możliwe jest publikowanie opracowań, które zostaną przedłożone pod obrady Jury 
Do 12.12.2021 r., godz. 23:59
Zamknięcie naboru

Do tego dnia możliwe jest publikowanie opracowań, które zostaną przedłożone pod obrady Jury. Opracowania zgłoszone po tym dniu nie zostaną przedłożone pod obrady Jury. 
13.12.2021 r.
Obrady Jury

W tym dniu zbierze się Jury. Pod jego obrady zostaną przedłożone wszystkie, prawidłowo zgłoszone opracowania 
13.12.2021 r.
Publikacja laureata 

W tym dniu, za pośrednictwem strony konkursu dojdzie do publikacji opracowań laureatów. Tego dnia na adres email podany w rejestracji zostanie także przesłana informacje o uzyskaniu statusu laureata. 

Co otrzyma laureat?

18. Laureat otrzyma 1 szt. Krokusowego Serum Odmładzającego. BERKOVICZ zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie Jury złożone opracowania nie spełnią kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na przyznanie tych nagród. 

19. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagród na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagród, zaś rezygnacja z części nagród jest równoznaczna z rezygnacją z całości. W przypadku rezygnacji z nagród BERKOVICZ zastrzega sobie prawo ich przekazania uczestnikowi kolejnemu w kolejności, zgodnie z wyborem Jury. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

20. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne (podatkowe) zostaną rozliczone zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla BERKOVICZ. 

21. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie BERKOVICZ oświadczenia dotyczącego posiadania praw do opracowania. Nieprzekazanie tych danych w sposób i terminie opisanych poniżej równoznaczne jest z rezygnacją z całości nagrody. Dotyczy to sytuacji odmowy podania, jak i braku wiadomości zwrotnej w ogóle ze strony laureata. 

22. Laureat, w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez BERKOVICZ jego opracowania, musi wysłać na adres aleksandra.lesniak@berkovicz.pl wiadomość email zawierającą:

1) informację o tym, że jest autorem zwycięskiego opracowania; 

2) jego imię i nazwisko oraz nick w mediach społecznościowych. 

Wiadomość musi zawierać dopisek „mikołajkowy konkurs”. 

Czy można zgłaszać reklamacje związane z Konkursem?

23. Każdy uczestnik może zgłaszać reklamacje związane z organizacją i przebiernego Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać na adres aleksandra.lesniak@berkovicz.pl, z dopiskiem w treści tytułu wiadomości „REKLAMACJA”. W reklamacji należy podać opis problemu oraz preferencyjny sposób rozpatrzenia. Dodatkowo, w każdej reklamacji należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Jeśli dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym będą niewystarczające do tego, żeby BERKOVICZ mogło rozpatrzyć reklamacje zgłosi on się o dostarczenie dalszych informacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

Czy można zostać wykluczonym z Konkursu?

24. Tak, ale dotyczy to sytuacji wyjątkowych. BERKOVICZ ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie o nadużyciach lub działaniach sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności zaś w przypadku:

a) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik nie spełnia wymagań formalnych (np. nie ma ukończonych 18 lat);

b) stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu;

c) gdy uczestnictwo danego uczestnika może naruszać zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje oraz, choćby pośrednio, wiążąc się z promowaniem wartości niepodzielanych przez BERKOVICZ ;

d) gdy uczestnik zgłosi sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych, wycofa zgodę na wykorzystanie wizerunku (o ile dotyczy) lub w inny sposób wpłynie na niemożność korzystania z jego danych lub wizerunku dla celów przeprowadzenia Konkursu. 

Czy w Konkursie zbierane są dane osobowe?

25. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest TATRA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562654, kapitał zakładowy 5000,00 zł, NIP 6793112581, REGON 361752690. 

26. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych przez każdego z wyżej wymienionych administratorów jest dołączony do regulaminu. 

Czy poprzez uczestnictwo w Konkursie dochodzi do przekazania praw autorskich do opracowań? 

27. Tak, przesłanie opracowania w sposób opisany w Regulaminie powyżej jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz BERKOVICZ nieograniczonej czasowo, terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z opracowania w zakresie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zaś opublikowanie na stronie BERKOVICZ i platformie Facebook i Youtube. Dodatkowo, wykorzystanie opracowania w zakresie przewidzianym powyżej może nastąpić bez podania autorstwa. 

Gdzie mogę zapoznać się z regulaminem?

28. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie BERKOVICZ, a także dodatkowo na stronie www.berkovicz.pl..

Czy należy wiedzieć o czymś jeszcze?

29. BERKOVICZ zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu, o czym poinformuje wszystkich uczestników oraz umożliwi wycofanie się z Konkursu.

30. Konkurs przeprowadzany jest według prawa polskiego.

Produkt został dodany do koszyka

Przejdź do płatności Kontynuuj zakupy